top of page

ติดตั้งเบาะ

Sport Seat Installation

DSC_1205
DSC_5251
DSD_4390
DSC_5247
DSC_5346
DSC_5252

ค้ำเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบของแต่งที่เพิ่ม สมทณะในการเข้าโค้ง หรือการเลี้ยวซ้ายหรือขวาในเวลาชับพัน มันคืออีกหนึ่งตัวแปรสำคัญของรถ ที่จะทำให้รถไม่เกิดอาการโครง และช่วยทำให้Bodyรถของเราไม่เกิดอาการบิดตัว

bottom of page